پژوهشگاه تامین اجتماعی

از سال 1386 تا سال 1398 (در حال استفاده، پشتیبانی به مشتری واگذار شده است)

تصاویری از پروژه

شیرپوینت راهکار خلاق