نهاد ریاست جمهوری

از سال 1383 تا سال 1384 (غیرفعال)

پیاده سازی مدیریت وظایف و جلسات در دفتر تحقیقات و برنامه ریزی ریاست جمهوری اولین تجربه پیاده سازی در شیرپوینت است که به صورت تحقیقاتی در این مرکز پیاده سازی شده است.

امکانات پیش فرض شیرپوینت برای مدیریت وظایف و جلسات سفارشی سازی شدند و با افزودن فرآیندهای مرتبط با تاییدات مدیریت وظایف و جلسات و مستندات مرتبط با این فرآیندها، نیاز «دفتر تحقیقات و برنامه ریزی ریاست جمهوری» به خوبی اجرا و پیاده سازی شد.

«مدیریت وظایف و تایم شیت» و «مدیریت جلسات و مصوبات» زیر سیستم هایی هستند که توسط شرکت راهکار خلاق در شانزده سال پس از این پیاده سازی اولیه توسعه و بهینه سازی شده است و برای آخرین نگارش های شیرپوینت به عنوان محصولات جانبی مدیریت اسناد راهکار خلاق ارایه می‌شود.

تصاویری از پروژه

شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق