نهاد ریاست جمهوری

از سال 1383 تا سال 1384 (غیرفعال)

پیاده سازی مدیریت وظایف و جلسات در دفتر تحقیقات و برنامه ریزی ریاست جمهوری اولین تجربه پیاده سازی در شیرپوینت است که به صورت تحقیقاتی در این مرکز پیاده سازی شده است.

تصاویری از پروژه

شیرپوینت راهکار خلاق