نفت مناطق مرکزی ایران

از سال 1384 تا سال 1389 (غیرفعال)

پیاده سازی سیستمی برای کنترل ورود و خروج میهمانان و تجهیزات برای واحد حراست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۳ توسط شرکت راهکار خلاق برای این شرکت پیاده سازی شده است.

تصاویری از پروژه

شیرپوینت راهکار خلاق