فرودگاه پیام

از سال 1383 تا سال 1384 (غیرفعال)

دبیرخانه و اتوماسیون اداری فرودگاه پیام اولین پروژه شیرپوینت در ایران است که توسط شرکت راهکار خلاق پیاده سازی شده است. ما با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۳ و سفارشی سازی آن امکان بایگانی نامه های دریافتی و ارسالی این شرکت را در شیرپوینت پیاده سازی نمودیم. ما پس از این پیاده سازی در سازمانهای دیگری با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ راهکار مکاتبات و اتوماسیون اداری را با استفاده از شیرپوینت و امکان مدیریت فرآیندها در شیرپوینت پیاده سازی کردیم که تجربه موفقی نبودند.

مطابق تجربه ما در سالهای زیادی که پیاده سازی دبیرخانه و مکاتبات اداری را در بستر شیرپوینت انجام دادیم، شیرپوینت صرفا برای بایگانی و شماره دهی و جستجوی مکاتبات و نامه ها مناسب است ولی گردش مکاتبات اداری در داخل شیرپوینت گرچه امکان پذیر است ولی پیشنهاد نمی‌شود. شیرپوینت برای بایگانی و دسته بندی و شماره دهی و هرگونه آرشیو مستندات و نامه ها کاملا مناسب است ولی برای گردش مکاتبات سازمانی پیشنهاد نمی‌شود. در حال حاضر بایگانی مکاتبات سازمانی بخشی از راهکار مدیریت اسناد راهکار خلاق است که برای شرکت های مختلفی پیاده سازی شده است.

تصاویری از پروژه

شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق
شیرپوینت راهکار خلاق