آریا پیشرو قرن

از سال 1388 تا سال 1389 (غیرفعال)

پیاده سازی مکاتبات اداری شرکت آریا پیشرو قرن پروژه‌ای است که با استفاده از شیرپوینت انجام شده است.

ما با استفاده از امکانات فناوری شیرپوینت برای مدیریت اسناد و فرآیند ساز نینتکس ، بایگانی و گردش کار مکاتبات اداری این شرکت را پیاده سازی نمودیم.

مطابق تجربه راهکار خلاق استفاده از شیرپوینت برای گردش مکاتبات اداری گرچه امکان پذیر است ولی نمی‌تواند برای شرکت های بزرگ و با تراکنشهای بالا موفقیت آمیز باشد و به همین جهت ما شیرپوینت را صرفا برای بایگانی و آرشیو مکاتبات پیشنهاد می‌کنیم.

شیرپوینت برای بایگانی و دسته بندی و شماره دهی و هرگونه آرشیو مستندات و نامه ها کاملا مناسب است ولی برای گردش مکاتبات سازمانی پیشنهاد نمی‌شود. در حال حاضر بایگانی مکاتبات سازمانی بخشی از راهکار مدیریت اسناد راهکار خلاق است که برای شرکت های مختلفی پیاده سازی شده است.