​​​​ در صورتی‌که شیرپوینت در مجموعه شما عملیاتی شود و کاربران شما از امکانات گسترده این فناوری استفاده کنند، ترجمه شیرپوینت بسیار مهم و اساسی خواد شد. ما در شرکت راهکار خلاق همه صفحات بیشمار شیرپوینت را دقیقا بر اساس کاربرد فنی آن صفحه و با دقت بسیار زیاد ترجمه نموده‌ایم. شیرپوینت یک فناوری بسیار پیشرفته برای ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های بدون ساختار در سازمان شما است. داده‌های ساخت نایافته هر نوع اطلاعات در شرکت شما است که ساختار مشخص و از پیش تعیین شده ای ندارند. همه ما می دانیم که اطلاعات بدون ساختار بسیار زیادی در سازمان های روزانه تولید می شوند و نیاز به مدیریت و نگهداری دارند. بیش از ۷۰ درصد از داده‌های سازمانی داده‌های بدون ساختار هستند که مکان مدیریت و نگهداری این اطلاعات البته شیرپوینت است. اینجاست که اهمیت بومی‌سازی شیرپوینت مشخص می‌شود. شیرپوینت اگر درست ترجمه شود و به صورت صحیح در شرکت شما پیاده‌سازی گردد،​ کاربران شما به صورت روزانه و مستمر استفاده کننده شیرپوینت خواهند بود.​