9 آذر 1394

گزارشات پیشرفت فیزیکی پروژه ها با توجه به وزن های پیشنهادی مدیران شرکت بیمه دی پیاده سازی شد.

پیشرفت واقعی، برنامه ای و انحراف از برنامه پروژ ها در طول زمان محاسبه گردید.