28 اردیبهشت 1394

​​​سایت اینترنتی گروه بیماری های داخلی بیمارستان رسول اکرم (ص) با میزبانی رهسا آسمان​ پیاده سازی شد.​ ​ سایت بیمارستان دارای بخش های متفاوتی است که برای پیاده سازی آنها از تکنولوژی های متفاوت و ویژه ای استفاده شده است.

برخی بخش های بیمارستان عبارتند از:

  • پزشکان: در این قسمت کلیه اطلاعات پزشکان نمایش داده می شود که با استفاده از جستجو می توان فیلتر مربوط به بخش هر پزشک را بر روی اطلاعات پزشکان اعمال کرد.

  • دستیاران: در این قسمت کلیه اطلاعات دستیاران نمایش داده می شود که با استفاده از جستجو می توان فیلترهای متفاوتی را بر روی اطلاعات آنها اعمال کرد.

  • درمانگاه ها: در این قسمت کلیه اطلاعات درمانگاه ها نمایش داده می شود و با استفاده از جستجو می توان فیلتر مربوط به بخش هر درمانگاه را  اعمال کرد.​

  • هر بخش بیمارستان دارای صفحه ای می باشد که در آن کلیه اطلاعات مربوط به آن بخش نظیر پزشکان, درمانگاه ها, اطلاعات تماس و برنامه های آموزشی در آنجا نمایش داده می شود.​​

  • ​ و ...​


  • مشاهده وب سایت