4 آبان 1394

​رهسا پروژه در شرکت توزیع برق زنجان راه اندازی شد.