ساخت و کاربری راهکارهای مدیریت مستندات و محتوا در شیرپوینت 

دوره تخصصی رهسا دانش به منظور مدیریت پیشرفته محتویات و دانش با استفاده از راهکار ها و فناوری های موجود در شیرپوینت طراحی شده است. مدیریت محتویات، مدیریت بانک واژگان و ساختار طبقه بندی اطلاعات در سازمان، بایگانی و سیاست گذاری برای نگهداری اطلاعات و رکورد های سازمان​ و معماری و نحوه دسترسی کاربران به اطلاعات از جمله مباحث مطرح شده در این درس می باشد.

 

پیش نیاز دوره:

رهسا پرتال

   

دانشجویان پس از گذراندن این دوره با موارد زیر آشنا خواهند شد:

با استفاده از فناوری های موجود در شیرپوینت، محتویات و مستندات سازمان خود را مدیریت نمایند.

با دانش کسب شده در حوزه امنیت محتویات شیرپوینت، سیاست نحوه دسترسی افراد به اطلاعات را تعریف نمایند.

ساختار نگهداری و بایگانی مستندات را بر اساس سیاست های سازمان خود، پیاده سازی نمایند​​​