طراحی و ساخت فرم ها و فرآیند های سازمانی در شیرپوینت

دوره تخصصی رهسا فرایند به ایجاد فرم ها و طراحی فرایند ها در شیرپوینت می پردازد. این یک دوره کاملا عملی است که مثال های کاربردی برای ایجاد فرم ها و فرایند های کاری در شیرپوینت را نمایش می دهد. در این دوره فرایند های رایج مورد استفاده در شرکت های مختلف عملا توسط دانشجویان طراحی و پیاده سازی می شود. روش های مختلف ایجاد فرم ها در شیرپوینت آموزش داده می شود و سپس فرایند مرخصی با استفاده از فرم های ایجاد شده طراحی و پیاده سازی می گردد. فناوری های مختلف ایجاد فرایند در محیط شیرپوینت به دانشجویان معرفی می شود و استفاده حرفه ای از ابزار طراحی فرایند نینتکس و نینتکس فرم به دانشجویان آموزش داده می شود. در ادامه با مثال های کاربردی این فرایند ها به مرور تکمیل می گردند. 

 

پیش نیاز دوره:

رهسا پرتال

رهسا دانش

دانشجویان پس از گذراندن این دوره با موارد زیر آشنا خواهند شد:

فناوری های مختلف فرم  و فرایند در شیرپوینت را خواهند آموخت

با استفاده از ابزار های شیرپوینت و نینتکس مثال های عملی را پیاده سازی خواهند نمود

استفاده از فرایند ها برای به روز رسانی پایگاه داده های دیگر سیستم ها را تجربه خواهند نمود

فرایند های مرخصی، گزارش هزینه و بایگانی اسناد را عملا پیاده سازی خواهند نمود

با مفاهیم تحلیل و پیاده سازی فرم ها و فرایند ها آشنا خواهند شد