رهسا دانش

رهسا دانش برای مدیریت مستندات و دانش سازمانی شرکت شما طراحی شده است. طبقه بندی و مدیریت مستندات، مرکز اسناد، درسهای آموخته و پایگاه مدیریت دانش برخی از امکانات رهسا دانش می باشد. رهسا دانش مجموعه ای از زیر سیستم ها و دستورالعمل های استاندارد برای طبقه بندی اطلاعات و دانش سازمانی در مجموعه شما می باشد.

​​ برخی از امکانات رهسا دانش در زیر لیست شده است:

قابلیت طبقه بندی مستندات بر اساس واحد سازمان، بخش ها، پروژه ها و ..
قابلیت برچسب زدن روی مستندات برای دسته بندی و جستجوی ساده تر مستندات
قابلیت تعریف سطوح دسترسی
نگهداری سوابق مستندات و نگارش های مختلف آن
امکان تحویل گرفتن و تحویل دادن مستندات
فرآیند تایید مستندات پس از ویرایش
امکان بایگانی مستندات بر اساس طبقه بندی و برچسب های آن


 

قابلیت جستجو روی مستندات و مشخصات آن
قابلیت فیلتر کردن مستندات بر اساس برچسب ها و بخش های سازمانی
امکان کامنت گذاری٬ رتبه بندی و ثبت همه فعالیت های انجام شده روی مستندات
امکان تعریف گردش کار مستندات بر اساس فرآیند های سازمان شما
دسته بندی مستندات بر اساس بانک اطلاعات مشتریان شرکت
قابلیت تعریف چرخه طول عمر سند
قابلیت گزارش گیری و بازرسی مستندات