​​​​​​​​​​​​​​​​​​​رﻫﺴـــﺎ ﺑﺎران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی 

ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳﺎده ﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎری ﺷـﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﺳﺎدﮔﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺪف طراحی محصولات رهســـا باران است​.


رهســا باران، سادگی و کارآمدی بیشتر برای کسب و کار شما ​