• مدیریت سوابق ارتباطات و اطلاعات
  • قابلیت نمایش آخرین اخبار و تازه های سازمان
  • قابلیت دسترسی به سایت واحدها، پروژه ها، دپارتمان ها و گروه های کاری
  • قابلیت نمایش جلسات و وظایف هر فرد
  • قابلیت اتصال به دیگر سامانه های اطلاعاتی​


رهسا باران، یک محیط تعاملی برای ارتباطات درون سازمانی است و بر اساس ساختار سازمانی شما سفارشی سازی می شود. رهسا باران درگاه اصلی شرکت شما برای ارتباطات بهتر کارمندان و دسترسی به مستندات و اطلاعات پراکنده در سایت واحدها، تیم های کاری و پروژه های شرکت شما می باشد. رهسا باران با مطالعه عمیق از پیاده سازیهای جهانی و بررسی نیازمندی شرکت های ایرانی طراحی شده است.