• قابلیت تعریف شاخص های عملکردی برای همه عنوان های شغلی
  • طراحی فرم های ارزیابی شاخص های عملکرد
  • امتیازدهی مدیران به اشخاص و گروه ها
  • مدیریت فرآیندها و گردش های کاری فرم ها بین مدیران
  • داشبوردهای پیشرفته جهت نمایش پیشرفت شاخص های عملکردی​​​​​​​​​​​​​در هر سازمان ارزیابی پرسنل برای بهبود و ثمردهی بیشتر سازمان و حرکت به سمت هدف سازمانی با بهبود عملکرد پرسنل میسر میشود. رهسا باران امکان ارزیابی عملکرد پرسنل را با شاخصهای متفاوت و امکان امتیاز دهی بنا به سطوح مدیریتی و سرپرستی و تهیه گزارشهای مختلف در سیستم ارزیابی عملکرد را ممکن نموده است.