• قابلیت طبقه بندی مستندات
  • قابلیت تعریف سطوح دسترسی
  • قابلیت تعریف فرایند تایید و نظرسنجی
  • قابلیت تعریف چرخه عمر
  • قابلیت بارکد زدن


​​مدیریت اسناد سازمانی و سوابق بایگانی همه مستندات مهم مجموعه شما می باشد. همه مستندات مهم پروژه ها، واحدهای سازمانی، مستندات ستادی، گزارشات، صورت جلسات و همه مستنداتی که برای سازمان شما مهم هستند و باید در یک محیط بایگانی شوند در مرکز مدیریت اسناد نگهداری می شوند. مرکز مدیریت اسناد سازمان زیر نظر مدیریت ارشد مجموعه شما اداره می شود و همه واحدهای سازمانی و پروژه ها موظف هستند مستندات نهایی را برای بایگانی بلند مدت به مرکز مدیریت اسناد و سوابق ارسال نمایند.

مرکز مدیریت اسناد در رهسا باران به دلیل استفاده استاندارد از زیرساخت قدرتمند شیرپوینت ویژگی های منحصر به فردی در مقایسه با دیگر سیستم های مدیریت اسناد دارد.​