ترجمه‌های بی‌نظیر فارسی

 • ترجمه صفحات بی‌شمار شیرپوینت در راهکار خلاق یک تجربه پانزده ساله است.
 • در سایت آزمایشی زیر خودتان تفاوت فارسی‌ساز راهکار خلاق را با دیگر فارسی‌سازها مقایسه نمایید.
Sharepointfarsi.ir

پشتیبانی از بهترین فونت‌های فارسی

 • فارسی‌ساز راهکار خلاق بهترین فونت‌های فارسی را در همه قسمت‌های شیرپوینت پشتیبانی می‌کند.
 • کاربران می‌توانند برای رابط کاربری شیرپونت و صفحات ورود متن فونت مورد نظر خودشان را انتخاب نمایند.

استخراج سال، ماه یا روز به صورت شمسی

 • شما می‌توانید سال، ماه و روز را از یک فیلد تاریخ به صورت هجری شمسی استخراج نمایید.
 • همچنین امکان تعیین نحوه نمایش روز، ماه و سال را با فرمت‌های مختلف دلخواه خواهید داشت.

فیلتر نماها با تاریخ شمسی

در نماهایی که در لیست‌ها و مخازن اسناد ایجاد می‌کنید، می‌توانید محتویات را بر اساس تاریخ شمسی فیلتر نمایید.

تاریخ شمسی در وب‌‌ پارت‌های جستجو

هنگامی که از Content Search Web Part استفاده می کنید، تاریخها به صورت هجری شمسی نمایش داده می شوند.

تاریخ هجری شمسی هنگام ارسال به Excel

هنگامی که محتویات یک لیست یا مخزن اسناد را به Export to Excel می کنید، تاریخ شمسی به فایل اکسل شما ارسال می شود.

فونت‌های فارسی و تاریخ شمسی در گزارشات PowerView

 • گزارشات هوش تجاری که با PowerView ایجاد می کنید، راست به چپ و با پشتیبانی از فونت های فارسی نمایش داده می شوند.
 • نمایش تاریخ ها در PowerView به صورت هجری شمسی می باشد حتی اگر در دیتا بیس میلادی باشد. وقتی به لیست های شیرپوینت متصل می شوید تاریخ ها به صورت هجری شمسی نمایش داده می شوند.
 • در گزارشات PowerView شما می توانید محتوای گزارش را بر اساس تاریخ هجری شمسی فیلتر نمایید.

تاریخ شمسی در فیلتر زمان Pivot Table

 • گزارشاتی که با استفاده از Excel Service در شیرپوینت نمایش داده می شوند، در قسمت فیلتر زمان تاریخ هجری شمسی را پشتیبانی می کند.
 • گزارشاتی که با استفاده از Excel Online در شیرپوینت نمایش داده می شوند، در قسمت فیلتر زمان تاریخ هجری شمسی را پشتیبانی می کند.

فونت‌های فارسی و تاریخ شمسی در PowerPivot Gallery

 • گزارشات در PowerPivot Gallery به صورت راست به چپ و با فونتهای فارسی نمایش داده می شود.
 • گردش گزارشات در PowerPivot Gallery در همه نماها به صورت راست به چپ است.
 • تاریخ ها در PowerPivot Gallery به صورت هجری شمسی نمایش داده می شود.

زبان فارسی در گزارشات Decomposition Tree

 • گزارشاتی که با استفاده از درخت تحلیل در PerformancePoint ایجاد می کنید، زبان فارسی را پشتیبانی می کند.
 • نحوه نمایش فونتها در گزارشات Decomposition Tree در زبان فارسی به هم نمی ریزد.

تاریخ شمسی در OneNote & Word Online

 • تاریخ در صفحات OneNote Online به صورت هجری شمسی نمایش داده می شود.
 • سوابق نظرات کاربران در خصوص یک سند در Word Online به صورت هجری شمسی نمایش داده می شود.

زبان و فونت‌های فارسی در OneNote & Word Online

 • رابط کاربری OneNote Online و Word Online با فونتهای زیبای فارسی نمایش داده می شود.
 • رابط کاربری OneNote Online و Word Online به زبان فارسی نمایش داده می شود.
 • کاربران برای ویرایش یا ایجاد اسناد در OneNote Online و Word Online می توانند از فونتهای فارسی استفاده نماییند.
 • کابران در زمان مشاهده اسناد OneNote Online و Word Online فونتهای فارسی به کاربرده شده در اسناد را فارسی مشاهده می نمایند.

تصحیح غلط های رایج نگارشی در Office Online

هنگام نگارش متن در اسنادی که با Office Online ایجاد می کنید، ۲۵۰۰ غلط رایج نگارشی در زبان فارسی به صورت خودکار اصلاح می شوند.

پشتیبانی از تاریخ شمسی در گزارشات وضعیت

 • در پراجکت سرور و در قسمت گزارشات وضعیت می توانید گزارشات دوره ای با تاریخ شمسی درخواست نمایید.
 • برای گزارشات دوره ای می توانید گزارشات هفتگی یا روزهای خاصی از هفته از منابع پروژه درخواست نمایید.