​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​سایت های اینترنت پیاده سازی شده توسط راهکار خلاق​ در بستر شیرپوینت با میزبانی رهسا آسمان

 

 

شرکت راهکار خلاق<img alt="" src="/SiteCollectionImages/WebSitePortfolios/sharepointsolutions.jpg" style="BORDER:0px solid;" />شرکت راهکار خلاقhttp://sharepointsolutions.ir/, http://sharepointsolutions.ir/
رهسا آسمان <img alt="" src="/SiteCollectionImages/WebSitePortfolios/sharepointonline.jpg" style="BORDER:0px solid;" />رهسا آسمان http://www.sharepointonline.ir, http://www.sharepointonline.ir
شرکت توزیع برق زنجان<img alt="سایت توزیع برق زنجان " src="/SiteCollectionImages/WebSitePortfolios/zed.jpg" style="BORDER:0px solid;" />شرکت توزیع برق زنجانhttp://www.zedc.ir, http://www.zedc.ir
​گروه بیماری های داخلی بیمارستان رسول اکرم (ص)<img alt="سایت گروه بیماری های داخلی بیمارستان رسول اکرم (ص)" src="/SiteCollectionImages/WebSitePortfolios/irimd.jpg" style="BORDER:0px solid;" />​گروه بیماری های داخلی بیمارستان رسول اکرم (ص)http://irimd.ir/, http://irimd.ir/
شرکت ​داروسازی عبیدی<img alt="سایت شرکت ​داروسازی عبیدی" src="/SiteCollectionImages/WebSitePortfolios/abidi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />شرکت ​داروسازی عبیدیhttp://www.abidipharma.com, شرکت دارو سازی عبیدی
شرکت دانش بنیان فن آوران ایمن آریا<img alt="" src="/SiteCollectionImages/WebSitePortfolios/Asit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />شرکت دانش بنیان فن آوران ایمن آریاhttp://asit.ir, http://asit.ir/