​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

آنالیز سبد پروژه ها در رهسا آسمانhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/آنالیز سبد پروژه ها در رهسا آسمانآنالیز سبد پروژه ها در رهسا آسماناین فیلم نمایشی آنالیز سبد پروژه ها در رهسا آسمان که خدمات ابری شیرپوینت شرکت راهکار خلاق می باشد نمایش می دهد. آنالیز سبد پروژه ها یکی از امکانات رهسا پروژه است. پیاده سازی رهسا پروژه در آسمان و در شرکت مشتری انجام می شود و هم اکنون شرکت های زیادی در حال استفاده از این راهکار می باشند. شما می توانید رهسا پروژه را در آدرس زیر تجربه کنید: https://demo.rahsaonline.com/pmo username: demo@demo password: demo@demo
اتوماسیون فرایندها با شیرپوینتhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/اتوماسیون فرایندها با شیرپوینتاتوماسیون فرایندها با شیرپوینتاین فیلم نمایشی محیط عملیاتی یک شرکت که از فناوری شیرپوینت و نینتکس برای اتوماسیون فرایند های سازمانی استفاده می کند را نمایش می دهد. شما با استفاده از شیرپوینت و فرایند ساز نینتکس و فرم ساز نینتکس می توانید برخی از فرایند های داخلی شرکت خودتان را مکانیزه کنید
اکسترانت خانگی اسپاگتی جمیراhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/اکسترانت خانگی اسپاگتی جمیرااکسترانت خانگی اسپاگتی جمیرااین فیلم نمایشی پیاده سازی پرتال داخلی گروه جمیرا که توسط شرکت راهکار خلاق در سال ۲۰۰۸ میلادی در کشور امارات انجام شده است را نمایش می دهد. تیم فنی شرکت راهکار خلاق این پروژه را با شراکت تجاری COL CORPORATION در شهر اینترنت دبی و در طول ۵ هفته انجام داده است
پرتال داخلی خانه اسپاگتی جمیراhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/پرتال داخلی خانه اسپاگتی جمیراپرتال داخلی خانه اسپاگتی جمیرااین فیلم نمایشی پیاده سازی پرتال داخلی گروه جمیرا که توسط شرکت راهکار خلاق در سال ۲۰۰۸ میلادی در کشور امارات انجام شده است را نمایش می دهد. تیم فنی شرکت راهکار خلاق این پروژه را با شراکت تجاری COL CORPORATION در شهر اینترنت دبی و در طول ۵ هفته انجام داده است
پرتال سازمانی شرکت مناطق نقت مرکزیhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/پرتال سازمانی شرکت مناطق نقت مرکزیپرتال سازمانی شرکت مناطق نقت مرکزیپیاده سازی سیستمی برای کنترل تردد افراد و تجهیزات در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پروژه ای است که توسط شرکت راهکار خلاق در سال ۱۳۸۳ و با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۳ انجام شده است. شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از سال ۱۳۸۳ تا اکنون ۱۳۹۴ استفاده کنند از فناوری شیرپوینت در بخش های مختلف سازمانی خود هستند
پرتال سازمانی شرکت هیربد نیروhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/پرتال سازمانی شرکت هیربد نیروپرتال سازمانی شرکت هیربد نیرواین فیلم نمایشی پیاده سازی پرتال سازمانی شرکت هیربود نیرو را که در سال ۱۳۸۷ توسط شرکت راهکار خلاق و با استفاده از فناوری شیرپوینت ۲۰۰۷ انجام شده است نمایش می دهد.
پرتال سازمانی گروه همکاری های اقتصادی اکوhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/پرتال سازمانی گروه همکاری های اقتصادی اکوپرتال سازمانی گروه همکاری های اقتصادی اکواین فیلم نمایشی پیاده سازی پرتال سازمانی در گروه همکاری های اقتصادی اکو را نمایش می دهد. بایگانی و جستجوی نامه های این مجموعه با استفاده از فناوری شیرپوینت انجام می شود.
پرتال منابع انسانی در شیرپوینتhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/پرتال منابع انسانی در شیرپوینتپرتال منابع انسانی در شیرپوینتاین فیلم نمایشی پیاده سازی پرتال منابع انسانی در پژوهشگاه تامین اجتماعی را نمایش می دهد که در سال ۱۳۸۴ توسط راهکار خلاق و با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۳ پیاده سازی شده است.
جستجو پایگاه داده های مالیاتیhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/جستجو پایگاه داده های مالیاتیجستجو پایگاه داده های مالیاتیاین فیلم نمایشی جستجو در پایگاه داده های مالیاتی را که توسط شرکت راهکار خلاق در سال ۱۳۸۴ و در وزارت اقتصاد و امور دارایی به صورت پایلوت اجرا شده است را نمایش می دهد. فناوری پیشرفته شیرپوینت این قابلیت را دارد که اطلاعات را در دیتا بیس های خارجی و اطلاعات بیرون از شیرپوینت Crawl و جستجو کند.
رهسا پرتال توزیع نیروی برق استان زنجانhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/رهسا پرتال توزیع نیروی برق استان زنجانرهسا پرتال توزیع نیروی برق استان زنجاناین فیلم نمایشی پیاده سازی رهسا پرتال در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان را نمایش می دهد. زیرساخت شیرپوینت و رهسا پرتال توسط شرکت راهکار خلاق برای این مجموعه پیاده سازی شده است و سپس کارکنان فناوری اطلاعات این مجموعه با آموزش های کاربردی که در شرکت راهکار خلاق فراگرفته اند پیاده سازی پرتال سازمانی خود را انجام داده اند. شیرپوینت فناوری است که توسط کاربران یک سازمان توسعه داده می شود. این فیلم نمایشی توسعه شیرپوینت توسط کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان را نمایش می دهد
رهسا پروژهhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/رهسا پروژهرهسا پروژهاین فیلم نمایشی برخی از امکانات رهسا پروژه که یک راهکار پیشرفته برای مدیریت پروژه ها در سازمان ها می باشد نمایش می دهد. پیاده سازی رهسا پروژه در آسمان و در شرکت مشتری انجام می شود و هم اکنون شرکت های زیادی در حال استفاده از این راهکار می باشند. شما می توانید رهسا پروژه را در آدرس زیر تجربه کنید. https://demo.rahsaonline.com/pmo username: demo@demo password: demo@demo
رهسا پروژه توزیع نیروی برق زنجانhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/رهسا پروژه توزیع نیروی برق زنجانرهسا پروژه توزیع نیروی برق زنجاناین فیلم نمایشی پیاده سازی رهسا پروژه در توزیع نیروی برق استان زنجان را نمایش می دهد. همه اطلاعات و اعداد این فیلم نمایشی با اطلاعات و اعداد غیر واقعی تهیه شده است و صرفا برای نمایش امکانات رهسا پروژه و گزارشات هوش تجاری در محیط شیرپوینت ایجاد شده است. محیط رهسا پروژه را به صورت آنلاین می توانید در این آدرس تجربه کنید: https://demo.rahsaonline.com/pmo username: demo@demo password: demo@demo
رهسا پروژه راهکاری خلاق برای همه شرکت هاhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/رهسا پروژه راهکاری خلاق برای همه شرکت هارهسا پروژه راهکاری خلاق برای همه شرکت هارهسا پروژه یک راهکار خلاق و بسیار پیشرفته برای مدیریت پروژه در شرکت های بسیار کوچک تا شرکت های بسیار بزرگ می باشد. بزرگترین مزیت رهسا پروژه این است که این راهکار علاوه بر جامعیت و امکانات بسیار گسترده تقریبا برای همه شرکت ها مورد نیاز است.
سایت چند زبانه بیمارستان ایرانی دبی قسمت اولhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/سایت چند زبانه بیمارستان ایرانی دبی قسمت اولسایت چند زبانه بیمارستان ایرانی دبی قسمت اولاین پروژه توسط تیم فنی شرکت راهکار خلاق در سال ۲۰۰۸ میلادی و در کشور امارات انجام شده است. سایت اینترنتی چند زبانه بیمارستان ایرانی دبی با استفاده از فناوری شیرپوینت ۲۰۰۷ برای این مجموعه پیاده سازی شده است.
سایت چند زبانه بیمارستان ایرانی دبی قسمت دومhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/سایت چند زبانه بیمارستان ایرانی دبی قسمت دومسایت چند زبانه بیمارستان ایرانی دبی قسمت دوماین پروژه توسط تیم فنی شرکت راهکار خلاق در سال ۲۰۰۸ میلادی و در کشور امارات انجام شده است. سایت اینترنتی چند زبانه بیمارستان ایرانی دبی با استفاده از فناوری شیرپوینت ۲۰۰۷ برای این مجموعه پیاده سازی شده است.
سوابق راهکار خلاق در سال ۱۳۸۵http://www.sharepointsolutions.ir/Videos/سوابق راهکار خلاق در سال ۱۳۸۵سوابق راهکار خلاق در سال ۱۳۸۵این فیلم نمایشی برخی از پیاده سازی های شیرپوینت شرکت راهکار خلاق را در سال های قبل از ۱۳۸۵ نمایش می دهد. شرکت راهکار خلاق اولین شرکت ایرانی است که با استفاده از شیرپوینت راهکار های تجاری انجام داده است و اولین پروژه های شیرپوینت ایران در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط شرکت راهکار خلاق انجام شده است.
شیرپوینت چیست ؟http://www.sharepointsolutions.ir/Videos/شیرپوینت چیست ؟شیرپوینت چیست ؟این فیلم نمایشی که توسط شرکت راهکار خلاق تهیه شده است به زبان خیلی ساده فناوری گسترده شیرپوینت را معرفی می کند.
فرایند ساز نینتکسhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/فرایند ساز نینتکسفرایند ساز نینتکساین فیلم نمایشی برخی از امکانات فرایند ساز نینتکس یا همه Nintex Workflow را نمایش می دهد. با استفاده از فناوری نینتکس شما به راحتی می توانید برخی از فرایند های داخلی شرکت خودتان را در محیط شیرپوینت مکانیزه کنید
قابلیت اطمینان و پایداری شیرپوینتhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/قابلیت اطمینان و پایداری شیرپوینتقابلیت اطمینان و پایداری شیرپوینتاین فیلم نمایی که ترجمه ای از کنفرانس شیرپوینت سال ۲۰۱۱ است قابلیت اطمینان و پایداری شیرپوینت را نمایش می دهد. یکی از کارشناسان مایکروسافت در این فیلم نمایشی پیاده سازی شیرپوینت در دو مجموعه سرور مجزا را معرفی می کند که با قطع کردن ارتباط یکی از سرورها همه اطلاعات در عرض ۱۴ ثانیه از طریق سرور جایگزین در دسترس قرار می گیرد.
گزارش ساز رهسا پرتالhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/گزارش ساز رهسا پرتالگزارش ساز رهسا پرتالامکانات این ابزار و نمونه گزارشات ساخته شده با آن را به شما نمایش می دهد. شما می توانید نمونه این گزارش ها را در آدرس زیر و با نام کاربری که در زیر آمده است خودتان تجربه کنید: https://demo.rahsaonline.com/reports ussername: demo@demo password: demo@demo
گزارشات ارزش حاصله در رهسا پروژهhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/گزارشات ارزش حاصله در رهسا پروژهگزارشات ارزش حاصله در رهسا پروژهاین فیلم نمایشی گزارشات پیشرفت پروژه ها و گزارشات کامل بر اساس مدل ارزش حاصله را در رهسا پروژه نمایش می دهد. رهسا پروژه سرویس مدیریت پروژه ابری شرکت راهکار خلاق است که در محیط رهسا آسمان پیاده سازی شده است. ما می توانیم رهسا پروژه را در شرکت شما پیاده سازی کنیم و یا به صورت آنلاین به شما ارایه دهیم. برای تجربه محیط رهسا پروژه می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید: https://demo.rahsaonline.com username: demo@demopassword: demo@demo
گزارشات رهسا پروژه توزیع نیروی برق زنجانhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/گزارشات رهسا پروژه توزیع نیروی برق زنجانگزارشات رهسا پروژه توزیع نیروی برق زنجاناین فیلم نمایشی برخی گزارشات مدیریت پروژه بر اساس اهداف استراتژیک سازمان و گزارشات ارزش حاصله پیشرفت و دیر کرد پروژه ها را نمایش می دهد. رهسا پروژه راهکار پیشرفته مدیریت پروژه راهکار خلاق است که در محیط شیرپوینت و پراجکت سرور تهیه شده است. رهسا پروژه می تواند در شرکت شما پیاده سازی شود و یا به صورت آنلاین استفاده شود. برای تجربه آنلاین محیط رهسا پروژه با راهکار خلاق تماس بگیرید.
گزارشات هوش تجاری توزیع نیروی برق زنجانhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/گزارشات هوش تجاری توزیع نیروی برق زنجانگزارشات هوش تجاری توزیع نیروی برق زنجاناین فیلم نمایشی پیاده سازی برخی گزارشات هوش تجاری در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان را نمایش می دهد. پیاده سازی زیرساخت شیرپوینت و هوش تجاری این شرکت توسط شرکت راهکار خلاق انجام شده است و پیاده سازی گزارشات هوش تجاری توسط کارشناسان توزیع نیروی برق استان زنجان پس از دریافت آموزش های لازم توسط شرکت راهکار خلاق انجام شده است. رهسا هوش یکی از کلاس های شرکت راهکار خلاق است که به این مجموعه ارایه شده است و کارشناسان توزیع نیروی برق استان زنجان پس از شرکت در کلاس رهسا هوش این گزارشات را خودشان ایجاد نموده اند.این گزارشات با متصل شدن به دیتا بیس های Oracle و SQL تهیه شده اند و در بازه های زمانی مشخص به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.برای مشاهده گزارشات اینگونه می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید.https://demo.rahsaonline.com/reportsusername: demo@demopassword: demo@demo
گزارشات هوش تجاری در شیرپوینتhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/گزارشات هوش تجاری در شیرپوینتگزارشات هوش تجاری در شیرپوینتاین فیلم نمایشی به شما نشان می دهد چطور فناوری شیرپوینت می تواند گزارشات هوش تجاری با متصل شدن به دیتا بیس سیستم های مختلف را ایجاد کند. در این فیلم نمایشی ما شیرپوینت را به دیتا بیس CRM متصل می کنیم و انواع گزارشات هوشمند برای تصمیم گیری آگاهانه تر مدیران فراهم می کنیم
مدیریت پروژه در شیرپوینتhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/مدیریت پروژه در شیرپوینتمدیریت پروژه در شیرپوینتاین فیلم نمایشی یک راهکار مدیریت پروژه ها در شیرپوینت را نمایش می دهد که در سال ۱۳۸۵ توسط راهکار خلاق و با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۷ پیاده سازی شده است. راهکار خلاق در حال حاضر رهسا پروژه که با استفاده از فناوری Project Server ۲۰۱۳ پیاده سازی شده است را جایگزین این راهکار قدیمی نموده است. شما می توانید رهسا پروژه را در آدرس زیر تجربه کنید. https://demo.rahsaonline.com/pmo username: demo@demo password: demo@demo
مدیریت پروژه ها در شیرپوینتhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/مدیریت پروژه ها در شیرپوینتمدیریت پروژه ها در شیرپوینتاین فیلم نمایشی پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه ها در شیرپوینت را که در سال ۱۳۸۴ توسط راهکار خلاق و با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۷ انجام شده است نمایش می دهد. راهکار خلاق هم اکنون رهسا پروژه که یک سیستم مدیریت پیشرفته پروژه ها بر مبنای فناوری Project Server ۲۰۱۳ می باشد را جایگزین این راهکار قدیمی نموده است. شما امکانات رهسا پروژه را در لینک زیر می توانید تجربه کنید: https://demo.rahsaonline.com/pmo
مدیریت زمان و وظایف در رهسا پروژهhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/مدیریت زمان و وظایف در رهسا پروژهمدیریت زمان و وظایف در رهسا پروژهمدیریت زمان و وظایف در یک سازمان که حتی ممکن است پروژه محور نباشد در این فیلم نمایشی نشان داده شده است. رهسا پروژه راهکاری پیشرفته برای مدیریت پروژه ها از پایین ترین سطح یعنی مدیریت وظایف تا بالاترین سطح یعنی مدیریت برنامه ها و سبد پروژه ها بر اساس اهداف راهبردی سازمان می باشد. برای دسترسی به محیط نمایشی رهسا پروژه با شرکت راهکار خلاق تماس بگیرید. https://demo.rahsaonline.com/pmo رهسا پروژه یکی از محصولات شرکت راهکار خلاق است که می تواند در شرکت شما پیاده سازی شود. شما همچنین می توانید به صورت آنلاین از این محصول استفاده نمایید.
مدیریت فرصت های فروش با شیرپوینتhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/مدیریت فرصت های فروش با شیرپوینتمدیریت فرصت های فروش با شیرپوینتاین فیلم نمایی پیاده سازی یک سیستم مدیریت فروش یا CRM را با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۷ که توسط شرکت راهکار خلاق انجام شده است نمایش می دهد. از شیرپوینت می توان به عنوان یک سیستم مدیریت فروش یا CRM استفاده نمود و شرکت راهکار خلاق همه فرایند های فروش و پشتیبانی خود را با استفاده از شیرپوینت و نینتکس مدیریت می کند
مدیریت و کنترل پروژه هاhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/مدیریت و کنترل پروژه هامدیریت و کنترل پروژه هااین فیلم نمایشی پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه ها در شیرپوینت را که در سال ۱۳۸۴ توسط راهکار خلاق و با استفاده از شیرپوینت ۲۰۰۷ انجام شده است نمایش می دهد. راهکار خلاق هم اکنون رهسا پروژه که یک سیستم مدیریت پیشرفته پروژه ها بر مبنای فناوری Project Server 2013 می باشد را جایگزین این راهکار قدیمی نموده است. شما امکانات رهسا پروژه را در لینک زیر می توانید تجربه کنید: https://demo.rahsaonline.com/pmo username: demo@demo password: demo@demo
مشتریان راهکار خلاق در ایرانhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/مشتریان راهکار خلاق در ایرانمشتریان راهکار خلاق در ایراناین فیلم نمایشی گزارشی از سیستم فروش شرکت راهکار خلاق است که لیست مشتریان شرکت را در نقشه جغرافیایی ایران نشان می دهد. این گزارش با استفاده از امکانات هوش تجاری در شیرپوینت و اکسل تهیه شده است
معرفی فرم ساز نینتکسhttp://www.sharepointsolutions.ir/Videos/معرفی فرم ساز نینتکسمعرفی فرم ساز نینتکساین فیلم نمایشی برخی از امکانات فرم ساز نینتکس یا Nintex Forms را نمایش می دهید. فرم ساز نینتکس به همراه ابزار فرایند ساز نینتکس برای طراحی فرم ها و فرایند های سازمانی استفاده می شود
نینتکس چیست ؟http://www.sharepointsolutions.ir/Videos/نینتکس چیست ؟نینتکس چیست ؟این فیلم نمایشی فرایند ساز نینتکس را معرفی می کند و نشان می دهد چطور با استفاده از نینتکس اجرای فرایندهای سازمانی در شیرپوینت سهولت می یابد