​​

همه شرکتهای کوچک و بزرگ، شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی، همه شرکتهای پروژه محور و مجموعههایی که کارهای ستادی دارند و هر تیم کوچک و بزرگ کاری نیاز به سیستمی برای مدیریت کارها و میزان زمان صرف شده روی هر فعالیت دارند. مدیریت کارها و تایم شیت یک راهکار خلاقانه است که با استفاده از امکانات شیرپوینت در محیط رهسا باران طراحی و پیاده سازی شده است.

همه شرکتهای کوچک و بزرگ، شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی، همه شرکتهای پروژه محور و مجموعههایی که کارهای ستادی دارند و هر تیم کوچک و بزرگ کاری نیاز به سیستمی برای مدیریت کارها و میزا زمان صرف شده روی هر فعالیت دارند. مدیریت کارها و تایم شیت یک راهکار خلاقانه است که با استفاده از امکانات شیرپوینت در محیط رهسا باران طراحی و پیاده سازی شده است. همه شرکتهای کوچک و بزرگ، شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی، همه شرکتهای پروژه محور و مجموعههایی که کارهای ستادی دارند و هر تیم کوچک و بزرگ کاری نیاز به سیستمی برای مدیریت کارها و میزان زمان صرف شده روی هر فعالیت دارند. مدیریت کارها و تایم شیت یک راهکار خلاقانه است که با استفاده از امکانات شیرپوینت در محیط رهسا باران طراحی و پیاده سازی شده است.


همه شرکتهای کوچک و بزرگ، شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی، همه شرکتهای پروژه محور و مجموعههایی که کارهای ستادی دارند و هر تیم کوچک و بزرگ کاری نیاز به سیستمی برای مدیریت کارها و میزان زمان صرف شده روی هر فعالیت دارند. مدیریت کارها و تایم شیت یک راهکار خلاقانه است که با استفاده از امکانات شیرپوینت در محیط رهسا باران طراحی و پیاده سازی شده است.​