• مدیریت سوابق اطلاعات و ارتباطات
  • مدیریت فرآیندها و گردش های کاری
  • جستجوی پیشرفته
  •  دبیرخانه های توزیع شده و نظارت یکپارچه
  •  داشبوردهای پیشرفته


​​​​​​​​​​​​​​بایگانی مکاتبات سازمانی در رهسا باران به گونه ای طراحی شده است که همه تیم های کاری، واحدهای سازمانی یا پروژه ها در مجموعه شما می توانند نامه های دریافتی و ارسالی خود را در یک محیط بسیار پیشرفته تعاملی بایگانی کنند و متناسب با کسب و کار آن واحد یا گروه کاری گر​دش نامه ها در شیرپوینت پیاده سازی می شود. مدیریت ارشد شرکت یا افرادی که دسترسی لازم را دارند در قسمت داشبورد مکاتبات به همه نامه های مرتبط دسترسی دارند.​​