• مدیریت موثر زمان و جلسات
  • مدیریت اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات
  • مدیریت مصوبات و اقدامات جلسه
  • یادآوری جلسات از طریق سیستم Sms,Email
  • داشبوردهای پیشرفته جهت نمایش کلیه جلسات سازمان

​​​​​​مدیریت جلسات و مصوبات برای ثبت و بایگانی جلسات و مستندات جلسه در سازمان های بزرگ طراحی شده است. مدیریت جلسات، پیگیری اقدامات جلسه، ثبت مصوبات و مستندات و دستور جلسات تنها بخشی از امکانات این سامانه می باشد.مدیریت جلسات و مصوبات در رهسا باران به گونه ای طراحی شده است که مطابق ساختار سازمانی مجموعه شما سفارشی سازی می شود و مدیریت ارشد سازمان در هر زمان می تواند اطلاعات مربوط به جلسات در یک واحد یا کمیته خاص را پیگیری نماید​​