• ​یکپارچگی بانک مدیریت دانش با دیگر زیر سیستم ها
  • مدیریت فرآیندها و گردش های کاری
  • مدیریت فرایندهای ارزشیابی و امتیاز دهی 
  • مدیریت دسترسی ها
  • مدیریت  ویکی ها، فرووم ها، وبلاگ های شخصی و گروهی ​

​​​​​​​​​همه شرکت های کوچک و بزرگ، شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی، و همه شرکت هایی که با تولید و استفاده از دانش برای بهبود کسب و کار خود بهره می گیرند به سامانه ها یا سیستم هایی برای مدیریت دانش سازمانی نیاز دارند. شیرپوینت یکی از بهترین ابزارهایی است که توسط بزرگترین سازمان های علمی و تحقیقاتی در جهان به عنوان پایگاه مدیریت اسناد و دانش از آن استفاده می کنند. پایگاه مدیریت دانش در رهسا باران همه امکانات بسیار پیشرفته شیرپوینت را به خدمت گرفته است تا سیستمی کامل و جامع برای مدیریت دانش سازمانی در اختیار مجموعه شما قرار دهد.