• قابلیت تعریف انواع چارت سازمانی
  • قابلیت ثبت پرونده پرسنلی
  • قابلیت ثبت دوره های آموزشی
  • قابلیت ثبت اطلاعات قراردادی اشخاص
  • قابلیت ثبت فیش های حقوقی
  • قابلیت اتصال به دیتابیس کارت ساعت
  • مدیریت ترددپیمانکاران و میهمانان سازمان

​​​شیرپوینت یک فناوری بسیار پیشرفته برای دسته بندی و مدیریت محتویات و برخی فرایندهای سازمانی است و ما همه امکانات شیرپوینت را به خدمت گرفته ایم تا یک محیط پویا و تعاملی برای مدیریت همه محتویات واحد منابع انسانی و برخی فرایندهای واحد منابع انسانی شما که در سیستم های مالی و منابع انسانی وجود ندارند ارایه کنیم. پورتال منابع انسانی در رهسا باران یک Self Service HR Portal است.​


​​​