• مدیریت گردش داخلی و خارجی مدارک
  • مدیریت ترانسمیتال ها، پاسخ ها وتوضیحات
  • قابلیت بایگانی سوابق اسناد مهندسی
  • قابلیت تعریف سطوح دسترسی
  • داشبوردهای پیشرفته​مدیریت اسناد مهندسی نرم افزاری جامع جهت تولید، تصویب و تکمیل  اسناد و مدارک  مهندسی پروژه ها می باشد. این سامانه به گونه ای طراحی شده است که پیمانکار می تواند مدارک را براساس لیست مدارک در سیستم ثبت نماید و پس از تایید مشاور و کارفرما، درصد پیشرفت هر مدرک به صورت خودکار در سیستم ثبت گردد. مدیریت ارشد شرکت یا افرادی که دسترسی لازم را دارند در قسمت داشبورد می توانند ترانسمیتال ،توضیحات، پاسخ و نامه های مربوط به هر سند را به همراه نگارش های مختلف سند با توجه به دسترسی خود مشاهده نمایند.​