• قابلیت تنظیم یادآوری در تاریخ های مهم قرارداد،ضمانت نامه ها
  • مدیریت فرآیندها و گردش های کاری
  • مدیریت پرداخت های قرارداد
  • مدیریت مجوزهای مدیریتی و اسناد کمیسیون معاملات
  • یکپارچگی با سامانه مدیریت مدیریت مستندات
  • جستجوی پیشرفته
  • داشبوردهای پیشرفته​

​​​​​​​​​​امور قراردادها در سازمانهای پروژهای که با پیمانکاران متعدد کار میکنند یک واحد کلیدی سازمان است. با افزایش تعداد قراردادها و پیمانکاران که الحاقیه ها، صورت وضعیت ها و متمم های مختلفی دارند کنترل جریان نقدینگی و مقایسه پیشرفت فیزیکی قراردادها با پرداختهای انجام شده یک فعالیت کلیدی و مهم سازمان خواهد بود.​​